ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Αρθρο 1ο
1. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και του Αστικού Κώδικα.
Για τις δραστηριότητες του Σωματείου στην αλλοδαπή, η επωνυμία του θα αποδίδεται ως:  "HELLENIC AVIATION SOCIETY".

2. Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Σωματείο δύναται να ιδρύει Παραρτήματα καισε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
 
Αρθρο 2ο
Σκοπός του Σωματείου είναι:
 
Α. Να συμβάλλει στην πρόοδο και προαγωγή της επιστήμης των αεροπορικών μεταφορών. 
Β. Να προβάλλει το έργο της αεροπορίας και τη συμβολή της στην οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Γ. Να παράσχει μελετητικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, έργο των οποίων είναι η ενασχόληση με θέματα αεροπορίας.  
∆. Να συνεργάζεται με Ανώτερα, Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς ασχολούμενους με το τομέα τηςαεροπορίας. 
Ε. Να δημιουργήσει και τηρήσει Ιστορικό Αρχείο και Βιβλιοθήκη για την ελληνική αλλά και την διεθνή αεροπορία.
 
Αρθρο 3ο
Μέσα επίτευξης του σκοπού είναι: 

Για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών η Ελληνική Αεροπορική Ένωση θα οργανώνει εκδηλώσεις π.χ. συνέδρια, σεμινάρια κλπ, θα εκπονεί μελέτες, θα παρέχει συμβουλές σε εταιρείες και φορείς πολιτικής αεροπορίας, θα συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα Ελλάδος και εξωτερικού, αεροπορικές εταιρείες, αεροπορικές βιομηχανίες, αεροδρόμια, θα προβαίνει σε δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ, θα συνεργάζεται και θα πραγματοποιεί ανταλλαγές με ομοειδή σωματεία και ενώσεις του εξωτερικού, επισκέψεις και ερευνητικές αποστολές σε διάφορες χώρες με σκοπό την προαγωγή της τεχνογνωσίας και επιστημονικής κατάρτισης των μελών του Σωματείου σε ότι αφορά θέματα σχετικά με την αεροπορία και θα τηρεί αρχείο σχετικό με τις δραστηριότητες του.
Γενικότερα θα προβάλλει και θα ενημερώνει τους πολίτες για τις δραστηριότητες του Σωματείου.
  
Περαιτέρω, είναι δυνατόν να συμμετέχει σε διεθνείς φορείς με παρεμφερές αντικείμενο. 
 
Αρθρο 4ο
Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία, η λειτουργία του δε θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και από την οικεία κείμενη νομοθεσία.  
Αρθρο 5ο
ΜΕΛΗ  – ΕΙΣΟ∆ΟΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του Σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20) και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό των μελών. 

2. Στο Σωματείο θα συμμετέχουν : Α.Τακτικά, Β.Επίτιμα,  Μέλη. 

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: είναι τα άτομα τα οποία εγγράφονται κατά τα κατωτέρω στο Σωματείο και πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μία εκ των κάτωθι ιδιοτήτων : πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης στο αεροπορικό αντικείμενο ή/και πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης γενικώς πλέον τουλάχιστον πενταετούς επαγγελματικής εμπειρίας σε αεροπορικό κλάδο ή/και πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης πλέον τουλάχιστον δεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας σε αεροπορικό κλάδο. Επίσης κάθε άλλο πρόσωπο επαγγελματικό απασχολούμενο με αεροπορικό κλάδο επί τουλάχιστον δεκαετία, μετά από πρόταση πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Τα τακτικά μέλη ενωμερώνονται και παρακολουθούν συστηματικά τις δραστηριότητες του Σωματείου και συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες, εργασίες και τις όποιες άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου.

Β. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ: είναι τα άτομα που βοηθούν το Σωματείο στην εκπλήρωση των στόχων του, αποτελούν διακεκεριμένα πρόσωπα του επαγγελματικού ή/και ακαδημαϊκού αεροπορικού χώρου και τιμητικά τούς απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους μετά από πρόταση του Δ.Σ και απόφαση της Γ.Σ. των μελών με σύμφωνη γνώμη των των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων εις αυτήν.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

3. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου (τα οποία πρέπει να αποτελούν μέλη του τουλάχιστον επί τριετία εκτός εάν πρόκειται για ιδρυτικά μέλη του Σωματείου οπότε δεν απαιτείται η προϋπόθεση αυτή) και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης.

4. Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, αποκτούν το δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους και εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις τους.

5. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή πάγιου ποσού για την εγγραφή τους και ετήσιας συνδρομής προς το Σωματείο. Τα παραπάνω ποσά ορίζονται και μπορούν ν’ αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ.
 
Άρθρο 6ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Διαγράφονται από το Σωματείο με απόφαση του Δ.Σ η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία:
α) Τα μέλη που υποβάλλουν έγγραφη δήλωση αποχώρησης προς το Δ.Σ εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εισφορές μέχρι την ημέρα αποχώρησης τους. Η αποχώρηση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολογία, όμως πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
β) Τα μέλη που δεν κατέβαλαν την εγγραφή τους αδικαιολόγητα ή καθυστέρησαν την πληρωμή της συνδρομής τους επί δύο έτη και ενώ ειδοποιήθηκαν από τον Ταμία προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους εντός μηνιαίας προθεσμίας, παρήλθε αυτή άπρακτη. 

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπεται αποβολή μέλους αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, η οποία κρίνει με απόλυτη πλειοψηφία. Σπουδαίος λόγος συντρέχει ιδίως όταν:
α) Τα μέλη δεν ακολουθούν το σκοπό του Σωματείου όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, ή δεν συμμορφώνονται με τον τυχόν εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου, ή επιδεικνύουν συμπεριφορά μη συνάδουσα προς τούτα (σκοπό και κανονισμό). 
β) Τα μέλη επί δύο συναπτά έτη δεν ήθελαν επιδείξει το επιστημονικό ενδιαφέρον τους για το Σωματείο.

Το μέλος που αποβλήθηκε έχει δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο που προβλέπει το άρθρο 88 παρ. 2 ΑΚ, μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση περί αποβολής. Κάθε μέλος του Σωματείου παραιτούμενο ή διαγραφόμενο δεν έχει καμία απαίτηση ή δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου, αντιθέτως έχει υποχρέωση να καταβάλει την εισφορά του ανάλογα με το χρόνο που παρέμεινε μέλος.
 
Άρθρο 7ο
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου:
α) Οποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
γ) Τα μέλη, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν ασυμβίβαστα ή κωλύματα που ανωτέρω αναφέρονται, εκπίπτουν αυτοδικαίως, της ιδιότητας τους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση.
 
Άρθρο 8ο
Το Σωματείο έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών του, ήτοι:
i. Το τυχόν ποσό της εγγραφής εκάστου μέλους το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ii. Η ετήσια συνδρομή αυτών που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα ανωτέρω χρηματικά ποσά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να καταβάλουν εγκαίρως και προσηκόντως τις εισφορές και συνδρομές τους.
β) Τα ποσά που προέρχονται από κρατικές, δημοτικές και κοινοτικές επιχορηγήσεις και πάσης φύσεως χορηγίες.
γ) Οι δωρεές και τα διάφορα κληροδοτήματα. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.
δ) Τα έσοδα από την διοργάνωση εορτών, εκδηλώσεων κ.λ.π., καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.

Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνον κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε έτος συντάσσεται προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων από το Δ.Σ.
 
Άρθρο 9ο
ΠΟΙΝΕΣ
Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να επιδεικνύουν συμπεριφορά και διαγωγή ανάλογη με το ηθικό κύρος, τους στόχους και τους σκοπούς του Σωματείου. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δείξει ανάρμοστη συμπεριφορά και ανάλογα με το είδος, και τον βαθμό της απαξίας του, το Δ.Σ υποχρεούται να επιβάλλει τις κατωτέρω ποινές:
α) Έγγραφη παρατήρηση
β) Αυστηρή έγγραφη παρατήρηση.
γ) Οριστική διαγραφή του.

Επίσης το Δ.Σ μπορεί να διαγράψει μέλος του Σωματείου το οποίο καταδικάσθηκε αμετάκλητα για έγκλημα που επισύρει ποινή φυλακίσεως πάνω των 6 μηνών.

Το αποβαλλόμενο μέλος στερείται του δικαιώματος να αναζητήσει ότι κατέβαλλε και για οποιονδήποτε λόγο στο ταμείο του Σωματείου. Το ίδιο εφαρμόζεται και επί των παραιτούμενων ή διαγραφόμενων μελών κατά το άρθρο 6 του παρόντος.

Αποφάσεις του Δ.Σ περί ποινών ή διαγραφών εφόσον αφορούν μέλη του Σωματείου υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Δ.Σ πάντως και η Γ.Σ πριν της λήψης της απόφασης περί ποινών ή διαγραφών έχει υποχρέωση να καλέσει σε απολογία το μέλος του Σωματείου, εναντίον του οποίου επισύρεται ποινή ή διαγραφή.
 
Άρθρο 10ο
ΟΡΓΑΝΑ – ΒΙΒΛΙΑ
Όργανα του Σωματείου είναι τα εξής:
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)
β)Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ).
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε).

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:
α) Βιβλίο μητρώου των μελών του.
β Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων.
ε) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
στ) Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων.

Κατόπιν αποφάσεως της Διοικητικού Συμβουλίου του, το Σωματείο μπορεί να τηρεί προαιρετικά και άλλα βιβλία εκτός από τα ανωτέρω.
 
Άρθρο 11ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και συγκροτείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους και είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη και γενικά έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το Καταστατικό, να εκλέγει και να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή και γενικά να αποφασίζει γιά κάθε θέμα που από το νόμο ή από το Καταστατικό δεν ανήκει στη δικαιοδοσία ή δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο του Σωματείου. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά τον χρόνο μεσα στο πρώτο δίμηνο του έτους, οπότε και τίθεται για έλεγχο και έγκριση ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός και Ισολογισμός του απερχόμενου έτους, ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ ή την Ελεγκτική Επιτροπή ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ, όπου θα αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, οπότε το Δ.Σ υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση. 

Αν το Δ.Σ. του Σωματείου αρνηθεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, είτε με ρητή δήλωση του είτε σιωπηρώς με την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω 20ημέρου προθεσμίας εντός της οποίας θα έπρεπε να είχε προβεί στην σύγκλησή της, παρέχεται στους ενδιαφερομένους ευχέρεια να προσφύγουν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας του Σωματείου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και να ζητήσουν τη σύγκληση αυτής. 

Την Γενική Συνέλευση διευθύνει το προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος της που εκλέγονται από τα παρόντα μέλη μετά την διαπίστωση απαρτίας.
 
Συνήθης απαρτία – πλειοψηφία της Γ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει όταν είναι παρόντα το 1/3 συν ένα των τακτικών μελών, που είναι ταμειακώς εντάξει. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με την ίδια πρόσκληση την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο εκ νέου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, αν παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ή φανερή ψηφοφορία, με απλή πλειοψηφία εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στο παρόν ότι λαμβάνεται με άλλη πλειοψηφία.
 
Αυξημένη απαρτία - πλειοψηφία της Γ.Σ.
Προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού, συγχώνευση ή διάλυση του Σωματείου ή για υποβολή πρότασης μομφής κατά του Δ.Σ, καλείται η Γενική Συνέλευση ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
 
Τρόπος πρόσκλησης των μελών – Ψηφοφορία – Εκπροσώπηση.
Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν για την τακτική Γ.Σ και δέκα μέρες (10) πριν για την έκτακτη Γ.Σ αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου πρόσκληση προς τα μέλη, στην οποία ορίζεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός αν παρίστανται όλα τα μέλη του Σωματείου αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και δεν αντιλέγουν.

Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι 1 μέλος, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία κατατίθεται και καταχωρείται στο οικείο βιβλίο πρακτικών.

Η ψηφοφορία στις συνελεύσεις γίνεται είτε με ανάταση των χεριών είτε με ονομαστική κλήση είτε είναι μυστική σύμφωνα με απόφαση της συνέλευσης, που λαμβάνεται μετά την εκλογή του προεδρείου της. Επί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική. 

Άρθρο 12ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Γ.Σ κάθε δύο (2) χρόνια μεταξύ των τακτικών μελών.

Το Δ.Σ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) μέλη, που εκλέγονται στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση.

Δέκα μέρες μετά την εκλογή του απ’ την αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτείται σε Σώμα, με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

Το Δ.Σ αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν το Σωματείο, και δεν ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του. Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες :
α) Το Δ.Σ μεριμνά για την νομότυπη σύγκληση των τακτικών Γ.Σ.
β) Αποφασίζει περί της σύγκλησης των εκτάκτων Γ.Σ.
γ) Αποφασίζει για την κατάρτιση του επιστημονικού προγράμματος, των εκδηλώσεων, όπως επίσης και για κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία του Σωματείου.
δ) Προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό προς εξασφάλιση της Λειτουργίας, των υπηρεσιών του Σωματείου.
ε) Συντάσσει και τροποποιεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.
στ) Συντάσσει τον Οικονομικό Απολογισμό και Προυπολογισμό κάθε χρήσεως
ζ) Διοικεί και διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία και τις υποθέσεις του Σωματείου, υποχρεούμενο να καταθέτει επ’ονόματι του Σωματείου σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα την περιουσία του σε μετρητά ή επενδεδυμένη σε χρεόγραφα ή κατ’άλλον νόμιμο και συμφέροντα τρόπο. Τα κατατεθειμένα ποσά μπορούν να αναλαμβάνονται με έκδοση επιταγών, που θα έχουν την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένα ποσό που μπορεί ο Ταμίας να κρατά σε μετρητά μη κατατεθειμένα σε τράπεζα.

Το Δ.Σ συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του.

Κάθε μέλος του Δ.Σ που δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να παρίσταται, εκπροσωπείται εγκύρως από έτερο μέλος του Δ.Σ, εφόσον έχει χορηγήσει σ’ αυτό σχετική εξουσιοδότηση κατατεθειμένη στον Γραμματέα του Δ.Σ, η οποία και προσαρτάται στο οικείο πρακτικό. Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Δ.Σ. σε τρεις τουλάχιστον τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ, θεωρείται ως σιωπηρή παραίτησή του από το Δ.Σ. Περί του αδικαιολόγητου ή μη αποφαίνεται κάθε φορά το Δ.Σ σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, με ειδική και αιτιολογημένη, απόφασή του. Οι κενούμενες θέσεις μελών του Δ.Σ. πληρούνται υποχρεωτικά από τα αναπληρωματικά μέλη που πλειοψήφισαν σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους στις αρχαιρεσίες. 

Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεων ή εκπτώσεων μειωθεί ο ορισμός του Δ.Σ κάτω των 2/3 και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γ.Σ για την ανάδειξη νέας Διοίκησης. 
 
Άρθρο 13ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του έναντι τρίτων ή οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής φορολογικής και κάθε άλλης αρχής, όπως επίσης κάθε τράπεζας και οργανισμού και κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίουκαι φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του και τον συντονισμό της δράσης του.

Συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ,, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, επιβλέπει την διαχείριση του ταμείου και συνυπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, όπως επίσης κάθε συναλλαγματική ή επιταγή ή οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο ή αξία. Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε διοικητικό έγγραφο, που έχει σχέση με το Σωματείο. Αριθμεί και μονογράφει, μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο. Εποπτεύει τις εργασίες και το όργανα του Σωματείου, επιμελείται της εφαρμογής του Καταστατικού και ελέγχει κάθε λειτουργία και υπηρεσία του Σωματείου. Επίσης εκδίδει επικυρωμένα αποσπάσματα των βιβλίων του Σωματείου.
 
Άρθρο 14ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Aντιπρόεδρος είναι ο άμεσος συνεργάτης του Προέδρου, τον οποίο αναπληρώνει, όταν ο τελευταίος απουσιάσει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα του. Εάν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κωλύονται ή απουσιάζουν τους αντικαθιστά ο μεγαλύτερος σε ηλικία Σύμβουλος ο οποίος δεν μπορεί όμως να είναι ούτε ο Ταμίας ούτε ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 15ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διευθύνει τις υπηρεσίες των γραφείων, διενεργεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ και συνεδριάσεων του Δ.Σ, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά και κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάγει την σφραγίδα του Σωματείου, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει αναπληρώνεται από κάθε άλλο μέλος του Δ.Σ, που ορίζεται κατά την συνεδρίαση.
 
Άρθρο 16ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις, με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, που τις υποβάλλει στο Δ.Σ στο τέλος κάθε τριμήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα παραστατικά έγγραφα.

Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε οποιαδήποτε τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του Δ.Σ για έλεγχο του Ταμείου όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ για τις καθυστερούμενες.

Ο Ταμίας με τον Πρόεδρο, μετά από απόφαση του Δ.Σ έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανάληψη από τις καταθέσεις ή και όλων των καταθέσεων.
 
Άρθρο 17ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη και από δυο αναπληρωματικά. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και μέλη του Δ.Σ. Προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στην Γενική Συνέλευση. Τα μέλη και η θητεία της καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Πρόεδρος εκλέγεται ένα από τα μέλη της μετά από ψηφοφορία των μελών της. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία τακτικά της μέλη.
 
Άρθρο 18ο
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο γράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων (χωριστά για το Δ.Σ, χωριστά για την Ε.Ε). Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει μέχρι επτά (7) υποψηφίους για το Δ.Σ και μέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε.
 
Άρθρο 19ο
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Τακτικό μέλος που επιθυμεί να λάβει μέρος στις αρχαιρεσίες σαν υποψήφιος, το δηλώνει στο Δ.Σ, δυο (2) ώρες πριν τις εκλογές.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την μέριμνα τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

Μετά την λήξη της ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό απ’ την εφορευτική επιτροπή, στο οποίο φαίνεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών και οι ψήφοι που πήρε κάθε υποψήφιος. Ανακηρύσσει τους επτά πρώτους ως Συμβούλους και τους τρεις επιλαχόντες ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Επίσης ανακηρύσσει τους τρεις πρώτους ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους δύο επιλαχόντες ως αναπληρωματικά μέλη αυτής. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δυο ή περισσοτέρων υποψηφίων γίνεται κλήρωση.
 
Άρθρο 20ο
ΛΥΣΗ
Το Σωματείο διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος.

Επίσης το Σωματείο διαλύεται αυτοδικαίως μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα.

Τέλος, το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί με απόφαση του Πρωτοδικείου της έδρας του αν το ζητήσει το Δ.Σ. ή το 1/5 των μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή γιά τους προβλεπόμενους στο άρθρο 105 ΑΚ λόγους.
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21ο
Σήμα του Σωματείου είναι η πλάγια όψη αεροσκάφους. Τα χρώματα του Σωματείου είναι το κυανό και το λευκό.

Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα στην οποία αναγράφεται περιφερειακά η επωνυμία του, στο δε κέντρο το σήμα του και το έτος της ίδρυσης του (2003).
 
Άρθρο 22ο
α) Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, όπως αυτά προσδιορίζονται ανά κατηγορία μελών.
β) Κάθε περίπτωση η οποία δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, θα ρυθμίζεται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αφού τηρηθούν οι διατάξεις και τα κείμενα των νόμων.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική και εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να τροποποιούν διατάξεις του καταστατικού.
δ) Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται στην Ακαδημία Αθηνών.
 
Άρθρο 23ο
Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 10 του παρόντος και ισχύει μόνο αφού εγγραφεί στο οικείο βιβλίο σωματείων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79,81 και 82 ΑΚ. Σε κάθε περίπτωση οι όροι του Καταστατικού καθώς και η δράση του Σωματείου πρέπει να είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις των άρθρων 78 – 106 του Αστικού Κώδικα, καθώς και σε κάθε σχετική διάταξη νόμου. 
 
Άρθρο 24ο
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει είκοσι τέσσερα (24) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2003

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3. ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΚΕΦΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
7. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
8. ΜΟΥΣΣΙ ΜΟΥΝΑ
9. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
11. ΔΟΓΑΝΗΣ ΡΗΓΑΣ
12. ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ
13. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
14. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17.ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
18.ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19.ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
20.ΣΤΕΑ ΜΑΤΙΝΑ
21.ΜΕΓΓΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22.ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ ΣΠΥΡΟΣ
23.ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24.ΣΥΜΙΓΔΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
25.ΜΠΙΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
26.ΠΟΥΛΙΜΕΝΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
27.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29.ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
31.ΔΕΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
32.ΚΙΕΖΑ ΤΖΑΝΜΑΡΙΟ
33.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
34.ΔΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
35.ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
36.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ
37.ΜΑΗΣ ΤΑΣΟΣ
38.ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
39.ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
40.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
41.ΣΑΚΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
42.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
43.ΡΩΜΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
44.ΜΠΙΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ